Skolens undervisning tager udgangspunkt i linjefagene og de praktiske opgaver og produktioner, man beskæftiger sig med. Det betyder, at det er på linjerne størstedelen af elevtiden foregår.
På de enkelte linjer benyttes forskellige pædagogiske metoder – lærerstyret undervisning, sidemandsoplæring, ”Learning by doing” osv. Disse værktøjer veksler, og inddrages hvor det er relevant i produktionsprocessen. Da mange elever har dårlige erfaringer med traditionel ”kateder-undervisning”, søges det fagligt/teoretiske indhold brudt ned til mindre elementer, og flettet ind i arbejdsprocesserne.
Linjens opgaver udvælges og tilrettelægges af elever og lærer i samarbejde. Herigennem styrkes den enkelte eleves selvstændighed ved at give størst mulig medindflydelse overfor de beslutninger, som skal tages, når et nyt produkt bliver til. Vi ønsker, at eleverne bliver styrket i deres evne til at samarbejde, ved at de er med til at tage de beslutninger som vedrører nye produkter. Elevernes evne til at håndtere konflikter og uenigheder styrkes ved at de får tid til i fællesskab at finde frem til den bedste løsning.
Mange elever savner erfaringer med den (arbejds)glæde og stolthed, der ligger i at aflevere et produkt, der kommer andre til glæde. Derfor prioriterer vi at eleven får mulighed for at følge produktets vej til kunden/brugeren, se det i brug og/eller få respons. Eleverne skal have lejlighed til stolthed!
Lærernes opgave er at komme med nye inspirerende inputs og introduktion af nye værktøjer og have øje for, hvor den enkelte elev og den samlede gruppe behøver nye udfordringer. Dette indebærer bl.a. at læreren skifter mellem rollerne som ”igangsætter”, ”proceskonsulent” og ”bagstopper”.
Det er også lærerens opgave at sikre et trygt og positivt klima på værkstedet. Dette gælder både elevernes indbyrdes relationer og relationen mellem elev og lærer. For nogle elever udgør værkstedslæreren den mest stabile voksenfigur i deres hverdag. Det er vigtigt at denne relation faciliterer såvel det daglige, praktiske samarbejde, som mulighed for at eleven kan oppebære en tryg og personlig relation til læreren.
Det er vigtigt, at eleverne opnår ejerskab for skolen og linjen og føler, at det er deres sted. Dette forhold afgør nemlig i hvor høj grad eleverne er engagerede, motiverede og tager selvstændige initiativer.