Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU-København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens Region Hovedstaden, dvs. produktionsskolerne i Region Hovedstaden og i det tidligere Roskilde Amt.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i henhold L558 om ændring af Lov om produktionsskoler.

Samarbejdsaftalen skal ses i sammenhæng med regeringens målsætning om, at 85% og 95% af en ungdomsårgang i henholdsvis 2010 og 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse.

Formålet med samarbejdet er, at:

 • kvalificere eleverne til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
 • fastholde eleverne i kompetencegivende uddannelse og bekæmpe frafaldet fra erhvervsuddannelserne.
 • skabe øget fleksibilitet i overgangene mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne.

 

Samarbejdsaftale mellem UU Tårnby og

Tårnby Produktionsskole ”Fabrikken”.

 

 

Aftalen indgås med baggrund i vejledningsstrukturen, og i respekt for aktuelt gældende love og bekendtgørelser med relation til den samlede vejledningsindsats.

 

Målet med samarbejdet er:

 • At yde den bedst mulige vejledning for produktionsskolens målgruppe, således at flest mulige får en kompetencegivende uddannelse.
 • At yde den bedst mulige vejledning i forbindelse med målgruppevurdering, den unges uddannelsesplan, optag og udslusning fra produktionsskole.
 • At kvalificere og forenkle sagsgangene i forbindelse med vejledningsopgaven.
 • At udvikle fælles projekter til styrkelse og kvalificering af vejledningsindsatsen
 • At sikre kendskab til produktionsskoletilbuddet hos kommunens borgere

 

Organisering:

Den overordnede organisering sker på møder, hvor der deltager kontaktpersoner/vejledere og eller ledere fra hhv. produktionsskolen og UU Tårnby, samt de for en given opgave relevante vejledere og medarbejdere.

Samarbejdsaftalen genforhandles løbende fast hvert år fra underskrivelsen, såfremt det skønnes nødvendigt af en af parterne.

Foruden drøftelse af selve aftalen erklærer begge parter sig enige i også at drøfte udbud og efterspørgsel på området ud fra nøgletal, kendskab til og beskrivelse af den aktuelle målgruppe og aktuelle behov, nøgletal om udslusning og værkstedsudbud.

 

 

UU:

 • Når en ung ønsker at søge optagelse på en produktionsskole, foretager UU en målgruppevurdering. Målgruppevurdering sendes til den ønskede produktionsskole.
 • Målgruppevurderingen indeholder en beskrivelse af elevens status i forhold til uddannelsesparathed og indeholder klare mål og delmål.
 • UU-vejlederen er særlig opmærksom på unge, der går på produktionsskole. Disse unge følges tæt bl.a. via vejlederen på produktionsskolen og ved den løbende kontakt og besøg, hvor udvikling i forhold til mål og delmål vurderes.
 • UU videregiver informationer i forbindelse med optagelse omkring tidligere skole- og uddannelsesforløb m.m., hvis der foreligger tilsagn fra den unge/forældre.
 • UU har en særlig forpligtelse over for 15-17-årige unge. UU skal i fællesskab med den unge, der ikke går i skole eller ikke er i gang med en kompetencegivende uddannelse, udarbejde en uddannelsesplan (indeholdt i Målgruppevurdering).
 • Ved udslusning af 15-17-årige med urealistiske uddannelsesønsker ønsker kontaktes UU, der udarbejder/reviderer uddannelsesplan.
 • UU udarbejder udannelsesplaner for unge, der forlader produktionsskolen og ikke er parat til en ungdomsuddannelse.

 

Produktionsskolerne:

 • Når en ung er optaget på en produktionsskole, er det produktionsskolen, der har vejledningsforpligtelse.
 • På produktionsskolen kan den unge blive klar – fagligt, socialt og personligt – til at finde fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.
 • Produktionsskolen er forpligtet til at arbejde for, at den unge bliver uddannelsesparat.
 • Produktionsskolen giver hver 6. uge en tilbagemelding på den unges forløb.
 • Produktionsskolen er forpligtet til at underrette UU i forbindelse med unge, der er frafaldstruede (eks. manglende fremmøde) eller stopper på produktionsskolen. Underretningen om frafald foretages så hurtigt som muligt via tilbagemelding.dk. UU orienteres også omkring søgt uddannelse.
 • Det er produktionsskolen, der har vejledningsansvaret under forløbet og således også produktionsskolen, som skal vejlede mod det uddannelsesønske, der er i uddannelsesplanen. Produktionsskolen skal hjælpe den unge med at ansøge om optagelse på ungdomsuddannelse via optagelse.dk
 • Såfremt produktionsskolen vurderer, at den unge ikke længere kan eller skal fortsætte på produktionsskolen tages kontakt til UU, så snart denne beslutning er truffet med henblik på at iværksætte videre vejledning og opsamling.
 • Det er muligt under et produktionsskoleforløb at arbejde mod afklaring i forhold til EGU, STU og KUU m.m.
 • Hvis produktionsskolen vurderer, at der hos den frafaldstruede unge eller ved den unges afbrud, er informationer, som UU-vejlederen bør kende, tages der direkte kontakt til UU.
 • Produktionsskolen inviterer til netværksmøde, hvor det skønnes relevant.

Fælles:

 

Dialogforum, dialogmøder og faglig sparring:

 • Der afholdes to årlige dialogmøde med repræsentanter fra produktionsskolen og UU.
 • Begge parter har en repræsentativ opgave og er forpligtede på at videreformidle informationer, materiale m.m.
 • Produktionsskolen inviteres, hvis der afholdes lokale informationsarrangementer.
 • Med aftalen forpligter parterne sig til at drøfte status på samarbejdet og eventuelle forbedringspotentialer ift. Samarbejdsaftalen. Dette sker på 4 årlige møder mellem Produktionsskolen og Fabrikken. Såfremt en af parterne finder det nødvendigt, kan de indkaldes til supplerende møder.

 

 

 

Dato for indgåelse af aftale:___/___ 2016

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­

For UU Tårnby:                                                               For Tårnby Produktionsskole

 

 

 

 

________________________                                       ____________________________

Anette Kjærager, Leder                                                  Birgitte Koch, Leder